Ga naar hoofdinhoud
 • Lokaal adverteren vanaf €18,- per dag
 • Op grote en bekende landelijke websites!

Algemene voorwaarden

J. Wijte h.o.d.n. Regio Reclame is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75602083 en is gevestigd aan Stationsplein 99 – 270, 1703 WE te Heerhugowaard.

Lees verder

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Dienstverlener: Regio Reclame, gevestigd in Nederland biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: Regio Reclame.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Regio Reclame heeft aangesteld, projecten aan Regio Reclame heeft verleend voor Diensten die door Regio Reclame worden uitgevoerd, of waaraan Regio Reclame een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Regio Reclame.
 4. Diensten: de diensten die Regio Reclame aanbiedt, betreft het opzetten en managen van online marketing campagnes en het ontwerpen en inzetten van display bannersets al dan niet op basis van maatwerk.
 5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Regio Reclame, alsmede voorstellen van Regio Reclame voor Diensten die door Regio Reclame aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Regio Reclame.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Regio Reclame, elke Overeenkomst tussen Regio Reclame en Opdrachtgever en op elke dienst die door Regio Reclame wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Regio Reclame aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Regio Reclame is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Regio Reclame gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Regio Reclame is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Regio Reclame het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Regio Reclame gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Regio Reclame zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Regio Reclame niet tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Regio Reclame heeft aanvaard door deze digitaal te ondertekenen, dan wel door een afgedrukte versie van de Overeenkomst te ondertekenen, in te scannen en via mail te retourneren, dan wel door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.
 2. Regio Reclame heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Regio Reclame is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde losse opdracht annuleert, wordt de opdracht wel in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Het mediabudget dat Opdrachtgever heeft gereserveerd voor de bannercampagne hoeft uiteraard niet uitgegeven te worden (Google Ads kosten).
 5. Elke overeenkomst die met Regio Reclame wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Regio Reclame wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Regio Reclame is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de Overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte juiste en volledige informatie.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is hetgeen wat overeengekomen wordt in de offerte. De Overeenkomst bestaat uit losse bannercampagnes met een voorbereidingstijd en een looptijd. Nadat de looptijd van de campagne is verstreken en de afsluitende rapportage door Regio Reclame is opgestuurd, en de betaling ontvangen is, eindigt de Overeenkomst.
 2. Zowel Opdrachtgever als Regio Reclame kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Regio Reclame ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven of per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
 5. Zowel Opdrachtgever als Regio Reclame kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Regio Reclame nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Regio Reclame zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Regio Reclame staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De diensten worden uitgevoerd conform de opdrachtbevestiging, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van Opdrachtgever. De opdrachtbevestiging is leidend voor de inhoud en de reikwijdte van de opdracht c.q. Overeenkomst. Regio Reclame zal bij de uitvoering van de Overeenkomst Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk tussentijds op de hoogte houden van zijn werkzaamheden. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Regio Reclame aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Regio Reclame heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Regio Reclame niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Regio Reclame, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. Regio Reclame is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Ook kan Regio Reclame bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde. Op deze overeenkomsten is tevens geheimhouding van toepassing. Indien wenselijk kan Regio Reclame een aanvullende geheimhoudingsverklaring (NDA) aangaan met deze derde ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Regio Reclame Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Regio Reclame aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Regio Reclame of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Regio Reclame recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Regio Reclame. Regio Reclame zal zijn werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voornoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voornoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 8. Indien Regio Reclame bij de uitvoering van zijn dienstverlening gebruik maakt van de software van derden en zijn werkzaamheden in verband hiervan dient aan te passen (bijvoorbeeld door aangepaste wet- en regelgeving of beleidswijzigingen van derden zoals onder andere Google), komen eventuele vertragingen of gewijzigde resultaten nimmer in aanmerking voor vergoeding. Doch zal Regio Reclame zich te allen tijde naar zijn volste vermogen inzetten op een adequate wijze te reageren indien voornoemde wijzigingen zich voordoen en Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Indien en voor zover Regio Reclame Opdrachtgever van een advies voorziet omtrent zoekmachine optimalisatie (strategieën) of met betrekking tot de vindbaarheid van diens website, is de inhoud hiervan nimmer bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij in het kader van de dienst de verleende adviezen opvolgt.
 9. Regio Reclame voert de diensten uit conform de in de branche geldende normen en ongeschreven regels/richtlijnen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Regio Reclame verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Regio Reclame niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Regio Reclame is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Regio Reclame verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Regio Reclame voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Regio Reclame kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Regio Reclame gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Regio Reclame.
 4. Opdrachtgever zal Regio Reclame toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Regio Reclame redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren. Bij gebreke hiervan kan Regio Reclame de gevraagde diensten niet of in beperkte mate uitvoeren, hetwelk voor rekening en risico van Opdrachtgever komt.

Artikel 8 – Adviezen

 1. Regio Reclame kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Regio Reclame de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Regio Reclame verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Regio Reclame wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Regio Reclame gedaan voorstel geeft, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Regio Reclame kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers, alsmede veranderingen in het product van Opdrachtgever, seizoensinvloeden en bewegingen in het concurrentieveld alsmede de vraag vanuit klanten van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Opdrachtgever zal Regio Reclame schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Bannersets

 1. Als de Opdrachtgever ervoor kiest om zelf banners aan te leveren dan dienen deze direct bruikbaar te zijn in Google Ads. Deze banners dienen te voldoen aan de aanleverspecificaties.
 2. Bij het laten maken van een bannerset door Regio Reclame: Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van het design schriftelijk vast te leggen. Conform deze wordt het design ontwikkeld. Dienstverlener kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien hij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 3. Het ontwikkelen van het design gaat volgens een vaste werkwijze. De dienstverlening vangt aan met een kort afstemmoment tussen Opdrachtgever en Regio Reclame, waarin de wensen van Opdrachtgever besproken en vastgelegd wordt. Opdrachtgever dient daarbij richtlijnen te geven voor de te hanteren huisstijl, logo’s en lettertypen en eventueel de te gebruiken afbeeldingen. Indien en voor zover hierbij gebruik wordt gemaakt van werken van anderen, vrijwaart Opdrachtgever Regio Reclame van alle aanspraken van deze derden ter zake van het gebruik van deze werken. Regio Reclame zal vervolgens de bannerset naar zijn beste vermogen ontwerpen binnen de afgesproken tijd. Nimmer is sprake van fatale termijnen. Overschrijding hiervan biedt geen grond voor enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft recht op twee feedback momenten om de bannerset aan te laten passen. Aanpassingen na deze 2 feedbackrondes is slechts mogelijk tegen een meerprijs. Hierna ontvangt Opdrachtgever de definitieve bannerset.
 4. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de bannerset. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Regio Reclame en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 5. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Regio Reclame wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
 6. Regio Reclame heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en logo’s van Opdrachtgever bij de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart Regio Reclame uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

Artikel 10 – Oplevering diensten

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Regio Reclame of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Regio Reclame recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Nimmer zijn opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Regio Reclame bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Ingeval van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Regio Reclame gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook in geval van wijzigingen kan oplevering aangepast en/of gewijzigd worden.
 4. Regio Reclame spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. De aard van de diensten van Regio Reclame brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de dienstverlening zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Regio Reclame nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Regio Reclame.
 6. Indien Regio Reclame tijdens zijn (verleende) diensten vertraging oploopt, deelt hij dit schriftelijk en binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.
 7. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen, komt de vertraging voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Regio Reclame is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Regio Reclame, Regio Reclame een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Regio Reclame voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Regio Reclame ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide bijkomende kosten te vergoeden aan Regio Reclame.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Regio Reclame is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen over te maken op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Regio Reclame.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen (tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen) heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Regio Reclame zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Regio Reclame meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Regio Reclame gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Regio Reclame de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@regioreclame.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Regio Reclame verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Regio Reclame tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Regio Reclame op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Regio Reclame heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Regio Reclame gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Regio Reclame is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Regio Reclame is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Regio Reclame te vergoeden voor elk financieel verlies dat Regio Reclame lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Regio Reclame is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Regio Reclame wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Regio Reclame, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Regio Reclame zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk en/of telecommunicatie faciliteiten, (vi) ziekte van Regio Reclame of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Regio Reclame buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Regio Reclame is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Regio Reclame alleen geacht te bestaan indien Regio Reclame dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Regio Reclame, is Regio Reclame uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Regio Reclame binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Regio Reclame deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Regio Reclame in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van diensten door Regio Reclame leidt tot aansprakelijkheid van Regio Reclame, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Regio Reclame. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Regio Reclame maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 5. Regio Reclame sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Regio Reclame is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, rente schade en immateriële schade.
 6. Ook sluit Regio Reclame alle aansprakelijkheid uit voor het besteden van meer/minder advertentiegelden (kosten aan Google Ads) dan overeengekomen. Uiteraard poogt Regio Reclame zo dicht mogelijk in de buurt te komen bij hetgeen is afgesproken.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Regio Reclame voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Regio Reclame geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Regio Reclame.
 8. Enige door Regio Reclame opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Regio Reclame.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Regio Reclame is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Regio Reclame opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Regio Reclame. Regio Reclame is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Regio Reclame nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Regio Reclame haar eigen advies.
 11. Regio Reclame staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Regio Reclame verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Regio Reclame vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Regio Reclame binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Regio Reclame.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Regio Reclame en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Regio Reclame bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Regio Reclame is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Regio Reclame opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Regio Reclame steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Regio Reclame op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Regio Reclame zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Regio Reclame niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Regio Reclame aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Regio Reclame vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Regio Reclame vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Regio Reclame is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Regio Reclame en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Regio Reclame waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Regio Reclame en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Regio Reclame worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Regio Reclame gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Regio Reclame rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Reclame. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Regio Reclame opgeleverde zaken, dient Regio Reclame expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Regio Reclame rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Regio Reclame verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Regio Reclame zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Regio Reclame van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Regio Reclame voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Regio Reclame voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Regio Reclame verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Regio Reclame of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@regioreclame.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Regio Reclame de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Regio Reclame zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Regio Reclame en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Regio Reclame heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Regio Reclame Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Regio Reclame en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Back To Top